Vi använder oss av cookies, du kan läsa mer om det här. Genom att fortsätta använda vår hemsida godkänner du detta.
5A84C27C-5529-4A68-B2E0-4CC405B54D5A08-525 002 22

Måndag till Fredag
08:00-17:00

Allmänna villkor

Augusti 2020

 1. Om Långivaren

Långivaren är 4finance AB, org.nr 556790-4189 (nedan kallad Långivaren). Adress: Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm.

Långivaren är ett Konsumentkreditinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen och står under Finansinspektionens tillsyn. Se kontaktuppgifter till Finansinspektionen under punkt 24.

 1. Om Låntagaren

Låntagare är den person som ansöker om Lånet, oavsett resultat av låneansökan (nedan kallad Låntagare). Vem som är Låntagare framgår av det Individuella Låneavtalet och är den person på vilken Långivaren gjort sin kreditprövning (se punkt 6 nedan).

Villkoren nedan gäller till fullo för Låntagare som beviljats Lånet och i tillämpliga delar på Låntagare som ansökt om ett Lån men antingen nekats detta eller av andra skäl inte fullföljt låneansökan.

Låntagaren måste vara över 23 år, ha ett svenskt personnummer, ett svenskt mobilnummer, ha en registrerad bostadsadress i Sverige, uppger sitt personliga bankkonto och ha genomgått en sedvanlig kreditprövning i enlighet med punkt 6 i dessa allmänna villkor. Låntagaren får inte ha skyddad identitet vid det Individuella Låneavtalets ingående.

 1. Allmänt om Lånet

Dessa allmänna villkor avser ett Lån till privatperson utan någon säkerhet (nedan kallat Lånet). Lånet är ett annuitetslån vilket betyder att Lånet betalas av med lika stort belopp varje månad. Därtill erbjuder Långivaren möjligheten till en betalningsfri månad per år, se närmare under punkt 16.

Låneavtalet består dels av dessa allmänna villkor (nedan kallat ”Allmänna villkor”) och dels av det individuella låneavtalet (nedan kallat ”Individuella Låneavtalet”) där de individualiserade uppgifterna om Lånet framgår (sammantaget kallas dessa ”Låneavtalet”). Det Individuella Låneavtalet tas fram i samband med att en kreditprövning görs enligt nedan, och innehåller information om lånebelopp, räntesats, låneperiod m.m.

Låneavtalet träder till sin helhet i kraft för det fall att ett Lån beviljas och accepteras av Låntagaren.

När Låntagaren genomfört en registrering upprättas en profil på Långivarens hemsida (nedan kallat Profil). På denna Profil har Låntagaren tillgång till generell information om Lånet och kan även hitta kopior på Låneavtalet m.m. För mer information se punkt 21.

Lånet är utan säkerhet och är på belopp om mellan 10 000 SEK och 70 000 SEK beroende på Låntagarens val i kombination med kreditbedömningen vid ansökningstillfället. Lånen erbjuds till privatpersoner och har en låneperiod 1 till 7 år.

I enlighet med EU reglering finns även Lånet och villkor kopplade till detta beskrivet en s.k. Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation som finns tillgänglig på Långivarens hemsida samt bifogad till det Individuella Låneavtalet.

På lånebeloppet utgår en individuellt satt ränta på mellan 15,00 % och 26,4 % . Gällande räntesats vid Lånets start finns denne angiven i det Individuella Låneavtalet. Nedan beskrivs närmare villkoren för ränta, se punkt 7 resp. försenade betalningar, dröjsmålsränta och avgifter, se punkt 18.

Långivaren är ansvarig för att säkerställa att regler om kundskydd, datahantering och andra regelkrav är uppfyllda i förhållande till Låntagaren.

Långivaren äger rätt att vid alla tillfällen frysa ett Lån eller blockera en Låntagare om misstanke fattats om att brott mot Låneavtalet sker eller att det sker någon annan form av missbruk eller olagligt agerande.

 1. Ändring av Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor gäller i den utformning de har då avtalet godkänts av Låntagaren. Därtill äger Långivaren rätt att ändra de Allmänna villkoren. För det fall att väsentlig ändring sker kommer Långivaren att meddela Låntagaren detta minst 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft.

Om Låntagaren inte accepterar en väsentlig ändring av de Allmänna villkoren har Låntagaren rätt att frånträda avtalet innan de nya Allmänna villkoren träder i kraft. I sådana fall ska Låntagaren betala tillbaka det utestående kapitalbeloppet i sin helhet samt upplupen ränta och andra eventuella avgifter och förseningsräntor fram till och med avtalets frånträde, se punkt 11.

Notera därtill att Låntagaren alltid har en rätt att förtidslösa Lånet, se punkt 10 nedan.

 1. Information om behandling av personuppgifter

Långivaren behandlar personuppgifter (a) om besökare på Långivarens hemsida och i Långivarens appar, (b) om de personer som påbörjar ansökan om Lån hos Långivaren, samt (c) om Låntagare.

Vilka kategorier av personuppgifter som Långivaren behandlar om dessa grupper av personer och för vilka ändamål detta sker, liksom information om individens rättigheter gentemot Långivaren, beskrivs i Långivarens Integritetspolicy, som ligger bifogad dessa Allmänna villkor, och som även finns länkade här på Långivarens hemsida där de alltid finns tillgängliga.

Det är viktigt att Låntagare tar del av Integritetspolicyn i dess helhet.

 1. Kreditprövning

Vid ansökan av Lån eller utökning av det befintliga Lånet informeras Låntagaren att en kreditprövning kommer genomföras. Kreditprövningen inkluderar att Långivaren inhämtar information från Upplysningscentralen (UC) (se punkt 24 Kontaktuppgifter nedan) och kan även inkludera att Långivaren inhämtar annan information från annat kreditupplysningsföretag vid behov i syfte att kunna framställa ett Låneerbjudande.

Låntagaren har rätt att, utan dröjsmål och utan avgifter, få information om att en låneansökan avslagits. Om detta beror på uppgifter i en extern databas har Låntagaren även rätt att underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts.

Långivaren har rätt att ensidigt besluta om Låntagaren ska beviljas ett Lån.

 1. Ränta

Långivaren tillämpar individuell räntesättning. Detta innebär att en individuell räntesats tillämpas på Lånet, baserat på Långivarens riskbedömning av Låntagaren. Denna räntesats kan komma att ändras för framtida Lån eller utökningar av befintligt Lån, beroende på Långivarens riskbedömning av Låntagaren i framtiden.

Räntan beräknas dagligen, där lånet har en årlig ränta som delas med 365 dagar. Ränta debiteras från och med utbetalningsdatumet med den räntesats som anges i det Individuella Låneavtalet.

Om utbetalningsdatumet försenats till följd av exempelvis tekniska problem från Långivarens sida kommer räntan debiteras först från och med dagen för det faktiska utbetalningsdatumet. Låntagarens Låneavtal kommer då att ändras i och med att datum för räntedebitering ändrats. Låntagaren behöver inte signera denna nya version av Låneavtalet men kommer däremot att bli informerad om detta samt ha tillgång till avtalet via sin Profil på Långivarens hemsida.

Räntan kan komma att ändras enbart av Långivaren (även i form av en sänkning av räntesatsen) om skäl finns baserat på:

• kreditpolitiska beslut;

• ändrade upplåningskostnader för Långivaren, eller

• andra kostnadsförändringar som Långivaren inte skäligen kunde förutse när Lånet beviljades.

Om ändring av räntesatsen sker kommer Långivaren att meddela Låntagaren detta minst 30 dagar innan den nya räntan träder i kraft.

 1. Betalplan

Lånet är ett annuitetslån vilket betyder att Lånet ska delbetalas i enlighet med betalplanen med lika stora poster varje månad där sista delbetalningen kan avvika från resterande månader pga t.ex. öresavrundning. Om det första förfallodatumet infaller i samma månad som utbetalningsdagen, har långivaren rätt att minska antalet månatliga avbetalningar, om sådan minskning inte försämrar låntagarens ekonomiska situation.

Låntagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska vara Långivaren tillhanda.

 1. Ångerrätt

Låntagaren har rätt att ångra Låneavtalet inom 14 dagar efter det att Låneavtalet har ingåtts. Datumet för ingåendet av Låneavtalet anges i det Enskilda låneavtalet. Frånträdandet görs genom att Låntagaren meddelar om frånträdande till 4finance AB. Låntagaren ska omedelbart och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren har meddelat frånträdande av Låneavtalet återbetala det lånade beloppet till Långivaren.

Låntagaren kan vid utnyttjande av ångerrätten använda sig av ett standardformulär. Detta återfinns på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

 1. Om återbetalning i förtid

Låntagaren har alltid rätt att, helt eller delvis, betala tillbaka Lånet i förtid. Vid förtidsåterbetalning skall Låntagaren betala ränta fram till och med dess att förtidsbetalningen kommer Långivaren tillhanda. Låntagaren har även rätt att på begäran få information om innebörden av en återbetalning i förtid.

Vad gäller närmare avräkningsordning se punkt 14.

 1. Uppsägning av Lånet i förtid

Långivaren har rätt att få full betalning i förtid om:

 1. Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Lånet,

 2. Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Lånet och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

 3. Låntagaren är på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,

 4. Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sitt Lån.

Vill Långivaren få full betalning i förtid enligt punkterna 1–3 i denna punkt 11 gäller en uppsägningstid av minst 4 (fyra) veckor räknat från den tidpunkt då Långivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i brev till Låntagaren (se punkt 21 nedan) eller uppsägningen utan en sådan åtgärd kommer Låntagaren tillhanda. Har Långivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 1–3 i denna punkt 11, är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt punkt 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för Lånet. Har Låntagaren tidigare med stöd av föregående stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

 1. Förfallodatum

Betalning ska ske månadsvis och ska vara Långivaren tillhanda senast den 26e varje månad eller, om detta inte är en bankdag, första bankdagen därefter. Notera att en banktransaktion kan komma att ta upp till 3 bankdagar innan den är mottagaren tillhanda och att detta måste beaktas då betalning görs. Om Låntagaren blir beviljad Lån med 7 dagar eller mindre kvar till den 26:e samma månad, kommer Låntagarens första förfallodatum bli den 26:e månaden efter. Exempel: Om Lånet beviljas den 25:e januari blir första förfallodatumet den 26:e februari. Om Låntagaren blir beviljad Lån med mer än 7 dagar kvar till den 26:e samma månad, kommer Låntagarens första förfallodatum bli den 26:e samma månad. Exempel: Om Lånet beviljas den 18:e januari blir första förfallodatumet den 26:e januari.

 1. Återbetalning

Återbetalning ska ske enligt information i det Individuella Låneavtalet och i de löpande fakturorna där relevanta uppgifter för inbetalning finns angivna. Långivaren tillämpar öresavrundning till närmaste heltal. Vi använder oss av Trustly Group AB (www.trustly.com) betallösningar.

Låntagaren har rätt att, när som helst under Lånets löptid, utan kostnad få en aktuell sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

 1. Avräkningsordning och överskottsbetalningar

Samtliga betalningar som görs kommer att avräknas i enlighet med Låntagarens anvisning, förutsatt att Lånet inte är förfallet eller uppsagt. Vid avsaknad av anvisning från Låntagaren kommer Långivaren att avräkna efter Långivarens val, vilket innebär;

 1. Det angivna månadsbeloppets ränta

 2. Det angivna månadsbeloppets kapital

 3. Kapitalbelopp

Om Lånet är förfallet kommer Långivaren i första hand att avräkna från vid betalningstillfället;

 1. Kostnader för alla förfallna betalningar (t.ex. påminnelseavgift, amorteringskostnader etc.)

 2. Först dröjsmålsränta, sedan ränta och sist kapitalbelopp för det mest försenade månadsbeloppet

 3. Dröjsmålsränta, ränta och kapitalbelopp för det minst försenade månadsbeloppet

Om Lånet har blivit uppsagt kommer Långivaren i första hand att avräkna från vid betalningstillfället;

 1. Eventuell rättegångskostnad

 2. Inkassokostnad

 3. Andra kostnader (t.ex. påminnelseavgift, amorteringskostnader etc.)

 4. Dröjsmålsränta

 5. Avtalad ränta för krediten

 6. Kapital

Om Låntagaren betalar mer än det belopp som förfaller eller har förfallit till betalning, kommer Långivaren att avräkna överskjutande belopp mot kapitalfordran vilket kan resultera i att den sista månadsbetalningen blir lägre eller att löptiden förkortas.

Vill Låntagaren att Långivaren avräknar på annat sätt måste Låntagaren meddela Långivaren detta inom 14 dagar efter att betalningen mottagits alternativt innan ytterligare betalning sker eller innan Låneavtalet ändras, t.ex. om Låntagaren utökar Lånet.

Vid avräkning mot kapitalfordran till följd av en överskottsbetalning kommer Låntagarens Individuella Låneavtal förändras i och med att kapitalskulden minskar och den sista månadsbetalningen blir lägre alternativt att löptiden förkortas. Låntagaren behöver inte signera denna nya version av Låneavtalet men kommer däremot att bli informerad om detta samt ha tillgång till avtalet via sin Profil på Långivarens hemsida.

Låntagaren har rätt att kräva att eventuellt överskott inbetalat av denne återförs. Långivaren har i samband med detta rätt att vid behov kräva in kompletterande uppgifter, såsom kopia på genomförd inbetalning.

 1. Ändring av betalplan

Låntagaren kan komma att erbjudas en möjlighet att ansöka om att ändra sin betalplan. Om ett sådant erbjudande är aktuellt framgår detta på Låntagarens Profil. Långivaren har rätt att ensidigt besluta om Låntagarens ansökan ska beviljas eller avslås. Vid ändring av en betalplan ska Låntagaren godkänna den uppdaterade versionen av det Individuella Låneavtalet.

 1. Betalningsfri månad

Låntagaren kan komma att, utifrån vissa av Långivaren satta kriterier, erbjudas en betalningsfri månad per kalenderår. Detta innebär att Låntagaren efter att ansökan om betalningsfri månad godkänts inte behöver betala nästkommande månad utan att betalningsperioden i sin helhet flyttas fram en månad. Närmare information kommer att framgå i den uppdaterade betalplanen får del av vid ansökan.

Den betalningsfria månaden kan inte ackumuleras, vilket innebär att i det fall att den betalningsfria månaden inte är utnyttjad under året, så kommer en betalningsfri månad erbjudas nästkommande år.

Vid ansökan om betalningsfri månad, antingen via kontakt med Långivarens kundtjänst eller via Låntagarens egen Profil på Långivarens hemsida, kommer Låntagarens Låneavtal således förändras i och med att förfallodatumen förändras. Låntagaren behöver inte signera denna nya version av Låneavtalet men kommer däremot att bli informerad om detta samt ha tillgång till avtalet via sin Profil på Långivarens hemsida.

 1. Utökning av Lån

Långivaren kan komma att erbjuda Låntagaren att ansöka om att utöka sitt lån. Långivaren kommer då att göra en ny kreditprövning varpå ansökan kan beviljas eller avslås.

Ränta och avgifter kommer att erbjudas baserat på resultatet av den nya kreditprövningen och kan komma att skilja sig från den ränta och de avgifter som tillämpas på det ursprungliga Lånet. De kostnader som är förenade med det ursprungliga Lånet kan dock inte i sig och utifrån ett ensidigt handlande av Långivaren komma att ändras baserat på resultatet av den nya kreditprövningen. Erbjudandet kommer dock att vara utformat så att en uppdaterad räntesats och betalplan gäller för det totala lånebeloppet dvs. om Lånet accepteras kommer den ursprungliga betalplanen att bli ersatt av den nya.

Räntesats och övriga villkor kommer att framgå av det nya Individuella Låneavtalet.

Vid ansökan om utökning av det befintliga Lånet, antingen via kontakt med Långivarens kundtjänst eller via Låntagarens egen Profil på Långivarens hemsida, så måste en uppdaterad version av Låneavtalet godkännas av Låntagaren.

 1. Om försenade betalningar, dröjsmålsränta och avgifter

Vid försenad delbetalning kommer Låntagaren att debiteras en påminnelseavgift om 60 kr samt en dröjsmålsränta om 0.08% per dag som debiteras för vid var tid gällande förfallet kapitalbelopp till dess full betalning sker. Låntagaren kan även komma att debiteras vissa lagstadgade kostnader, exempelvis för inkassokostnad om f.n. 180 kr, avgifter till Kronofogdemyndigheten och domstol i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning samt andra kostnader för att tillvarata Långivarens rätt.

 1. Överlåtelse och pantsättning av Lånet

Långivaren får överlåta Lånet inklusive därtill kopplade betalningsförpliktelser utan att inhämta samtycke från Låntagaren. Låntagaren kan i sådana fall, om inte annat meddelats, fortsätta att betala och fullgöra övriga förpliktelser gentemot Långivaren med befriande verkan.

För det fall att även betalningsförpliktelsen ska göras till annan part på grund av att fordran överlåtits så ska Låntagaren meddelas om detta. Meddelandet ska innehålla all relevant information som krävs för att Låntagaren ska kunna fullgöra sina förpliktelser på motsvarande sätt som annars skulle skett mot Långivaren.

Låntagaren får inte överlåta Lånet utan att Långivaren först ger sitt uttryckliga medgivande till detta.

 1. Ansvarsbegränsning

Långivaren ansvarar inte för indirekta skador om inte skadan förorsakats av Långivarens vårdslöshet eller grova vårdslöshet. Långivaren är inte heller ansvarig för skador på grund av svenska eller utländska lagar eller förordningar, svenska eller utländska myndigheters åtgärder, krigshandlingar, strejker, blockader, naturkatastrofer eller andra liknande omständigheter, s.k. force majeure. Det betalas inte ut någon ersättning för förluster som uppkommit i andra fall om Långivaren anses har varit normalt aktsamt.

Vid användning av rätt kommunikationsmedel är Långivaren inte ansvarig om inte skadan förorsakats av Långivarens vårdslöshet eller grova vårdslöshet, för skador som orsakats av avbrott i posttjänster, fax, elektronisk eller annan kommunikation eller teknisk utrustning, som används inom Långivarens verksamhet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i driften av kommunikationsanordningar på grund av förseningar eller förlust av skickade e-postmeddelanden, felmeddelanden, avbrott på webbplatsen och störningar i systemet för utbyte av elektronisk information och betalning via kreditinstitutioner (inklusive internetbanktjänster).

 1. Löpande information och kommunikation

På Låntagarens personliga Profil kommer Låntagarens dokument att samlas. Vidare kommer meddelanden och annan löpande information att tillhandahållas via Låntagarens personliga Profilsida. Långivaren kommer i annat fall skicka information och meddelanden per e-post, post eller sms till de kontaktuppgifter som finns registrerade hos Långivaren. Information och meddelanden som lämnas via Långivarens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Låntagaren så snart den gjorts tillgänglig. Brev om krediten som Långivaren sänder till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i det Individuella Låneavtalet eller som i annat fall är känt. Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om ändring av namn och/eller adress eller övriga kontaktuppgifter såsom exempelvis e-post eller telefonnummer.

 1. Tillämplig lag och domstol

På Låneavtalet och dessa villkor ska svensk rätt vara tillämplig. Tvist i anledning av Lånet och eller dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

Långivaren har emellertid rätt att väcka talan i annat land om Låntagaren har hemvist där eller har tillgångar i det landet.

 1. Information om uppgiftslämnande

Långivaren kan komma att lämna uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

 1. Information om behandling av personuppgifter

För information om hur 4finance AB:s behandling av personuppgifter, se https://www.friia.se/privacy-policy.

 1. Klagomålshantering

Klagomål ska skriftligen skickas till Långivarens kundtjänstavdelning och handläggs enligt intern rutin. Möjlighet finns även att skriftligen kontakta Långivarens Klagomålsansvarige via nedanstående kontaktuppgifter:

Friia

Att. Klagomålsansvarig

Hammarby Allé 91

120 63 Stockholm

E-post: klagomal@friia.se

Vid fortsatt missnöje har Låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (se kontaktuppgifter under punkt 24 nedan), som är en nämnd för alternativ tvistelösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Rådgivning kan också erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

 1. Kontaktuppgifter
 • Finansinspektionen, org. nr. 202100-4235 Box 7821 103 97 Stockholm www.fi.se

 • Upplysningscentralen (UC) AB, org. nr. 556137-5113 117 88 Stockholm www.uc.se

 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), org. nr. 202100-3625 Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se